موفق‌های رشته علوم تجربی سال 1396

عکس نام و نام خانوادگی رتبه رشته قبولی
st مهرانه ملک احمدی 0 پزشکی علوم پزشکی سمنان
st طاهره نبیلی 0 پرستاری علوم پزشکی سمنان
st شایان شهمیرزاد نیا 0 پرستاری علوم پزشکی سمنان
st شرمینه فرجو 0 پرستاری علوم پزشکی سمنان
st فاطمه کلیچ 0 پرستاری علوم پزشکی سمنان
st فاطمه عرب 0 کاردانی دامپزشکی علوم پزشکی سمنان
st فاطمه اقیان 0 اتاق عمل علوم پزشکی سمنان
st عاطفه اقیان 0 علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی سمنان
st کیمیا یوسفیان 0 شیمی کاربردی دانشگاه دامغان
st فریده موکدی 435 پزشکی علوم پزشکی سمنان
st محمد حسین عمرانی 1123 دندانپزشکی علوم پزشکی سمنان
st فاطمه درودی 2775 پزشکی علوم پزشکی سمنان

موفق‌های رشته علوم انسانی سال 1396

عکس نام و نام خانوادگی رتبه رشته قبولی
st سمانه پاکدامن 0 آموزش ابتدایی فرهنگیان سمنان
st عالمه موسوی 0 علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
st سیده مبینا سید علیان 0 آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان سمنان
st سحر نبیلی 0 دانش شناسی دانشگاه سمنان
st مهسا بینش 6 حقوق دانشگاه تهران
st امیر کسائیان 1032 آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
st معین حیدریه 1291 اقتصاد دانشگاه تهران

موفق‌های رشته کامپیوتر سال 1396

عکس نام و نام خانوادگی رتبه رشته قبولی
st آتنا رشیدی 0 کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان

موفق‌های رشته علوم ریاضی سال 1396

عکس نام و نام خانوادگی رتبه رشته قبولی
st رضا باصفا 0 مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
st مائده روشنیان 0 مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان
st ولی الله پارسا 0 مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان
st محمد مهدی پاکزادیان 419 مهندسی برق خواجه نصیر تهران
st محمد امین ذوالفقاریان 554 مهندسی مکانیک دانشگاه شهید رجایی تهران
st فاطمه سیف علیان 1132 مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان
st حسین علی سیف علیان 1175 حسابداری دانشگاه خوارزمی تهران
st امیر حسین طالبیان 1399 مهندسی مکانیک دانشگاه شهید رجایی تهران
st محمد پور حسینی 1509 مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
st علی بیرقی 1546 مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
st شقایق دوستمحمدی 3319 مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان