موفق‌های رشته علوم انسانی سال 1397

عکس نام و نام خانوادگی رتبه رشته قبولی
st سید علی پاکزادیان 31 علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی دادگستری

موفق‌های رشته علوم ریاضی سال 1397

عکس نام و نام خانوادگی رتبه رشته قبولی
st محمد خان بابا زاده 110 مهندسی برق دانشگاه تهران
st محمد حسن ابراهیمی 120 مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
st آرمان کسائیان 131 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
st نگار صبحی 259 زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی

موفق‌های رشته علوم تجربی سال 1397

عکس نام و نام خانوادگی رتبه رشته قبولی
st علی اصغر پرمون 298 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران